„Iudaica Russica” 2020, nr 1 (4)

Ukazał się czwarty numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

 1. LARISA FIALKOVA
  Литературная Хайфа Дениса Соболева на перекрестке времен, культур и жанров / Literacka Hajfa Dennisa Soboleva na styku czasów, kultur i gatunków / Dennis Sobolev’s Literary Haifa on the Crossroads of Times, Cultures and Genres
 2. ROMAN KATSMAN
  The Hebrew Poetry of the Younger Generation of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Part 1: Alex Rif, Nadia-Adina Rose. Hebrajska poezja młodego pokolenia repatriantów z byłego Związku Sowieckiego w Izraelu. Część 1: Alex Rif, Nadia-Adina Rose / Ивритская поэзия молодого поколения выходцев из бывшего Советского Союза в Израиле. Часть 1: Алекс Риф, Надя-Адина Роз
 3. ELEONORA SHAFRANSKAYA
  Поиск дома и «собачий» топоним в прозе Дины Рубиной / Poszukiwanie domu i „psi” toponim w prozie Diny Rubiny / Search for a house and the ‘dog’ toponym in Dina Rubina’s prose
 4. EWA BORKOWSKA
  Wielogłosowość i milczenie w poetyce żydowskiej — ,,gdy ciało staje się słowem”: kilka uwag o poezji Zuzanny Ginczanki / Polyphony and Silence in a Jewish Poetics — when the ‘flesh was made word’ — some remarks about Zuzanna Ginczanka’s Poetry / Многоголосие и молчание в еврейской поэтике — «когда тело становится словом»: некоторые замечания о поэзии Зузанны Гинчанки
 5. MACIEJ WALCZAK
  Imiona pochodzenia hebrajskiego w rosyjskich i polskich przysłowiach i powiedzeniach / The given (first) names of the Hebrew origin in the Russian and Polish proverbs and sayings / Личные имена древнееврейского происхождения в русских и польских пословицах и поговорках
 6. GUSTAW MICHAŁ AKARTEL
  Słów kilka o przywilejach Karaimów na ziemiach polskich / A few words on the privileges of Karaites in polish lands / Несколько слов о привилегиях караимов на польских землях
 7. ANDRZEJ WICHER
  The anti-Jewish Prejudice in Christopher Marlowe’s Jew of Malta, William Shakespeare’s Merchant of Venice and Geoffrey Chaucer’s Prioress’s Tale / Formy anty-żydowskiego uprzedzenia w Żydzie maltańskim Krzysztofa Marlowe’a, Kupcu weneckim Williama Szekspira i Opowieści Przeoryszy Geoffreya Chaucera / Формы антиеврейских предрассудков в Мальтийском еврее Кристофера Марло, Венецианском купце Уильяма Шекспира и Рассказе Второй монахини Джеффри Чосера


  RECENZJE
 8. AGATA RYBIŃSKA
  Kobieca poezja w jidysz (Joanna Lisek, Kol isze — głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939), Pogranicze, Sejny 2018, 715 s.)

  IN MEMORIAM
 9. ROMAN KATSMAN
  Михаил Юдсон. Еврейский писатель XXI века
 10. ЯКОВ ШЕХТЕР
  Мой Юдсон


  LITTERARIA
 11. SIERGIEJ LOZOW
  Idea narodowa a chrześcijaństwo. Esej w dwóch częściach (wprowadzenie i przekład M. Kisiel)

„Iudaica Russica” 2019, nr 2 (3)

Ukazał się trzeci numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści

 1. HELENA TOLSTOY
  Aнархисты в изображении Aлексея Толстого / Anarchiści w przedstawieniu Aleksieja Tołstoja / Russian anarchists in the writings of Aleksei N. Tolstoy
 2. ROMAN KATSMAN
  За завесой бытия: К вопросу о природе смеха в рассказах Исаака Бабеля / Za zasłoną bytu: O charakterze śmiechu w opowiadaniach Izaaka Babla / Beyond the Veil of Being: To the Question of the Nature of Laughter in Isaac Babel’s Stories
 3. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Dwa obrazy Aszkenazyjczyka — o wątkach żydowskich w Pierwszej polce Horsta Bienka i Opowiadaniach odeskich Izaaka Babla / Two images of Ashkenazi — on Jewish themes in Horst Bienek’s The First Polka and The Odessa Tales by Isaac Babel / Две картины Ашкеназы — о еврейской тематике в Первой польке Хорста Бинека и Одесских рассказах Исаака Бабеля
 4. ZOJA KUCA, ALEKSY KUCY
  Иудео-христианский казус в романе Людмилы Улицкой Даниэль Штайн, переводчик /
  Judeo-chrześcijański dylemat w powieści Ludmiły Ulickiej Daniel Stein, tłumacz / Judeo-christian dilemma in the novel by Ludmila Ulitskaya Daniel Stein, the translator
 5. PIOTR CZERWIŃSKI / Семантика возвышения в еврейской традиции и представления в русской ментальности (2) / Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (2) / The semantics of raising of the Judaic tradition and its Russian depiction (2)
 6. ALICJA MRÓZEK
  Motywy żydowskie we współczesnej aforystyce rosyjskiej / Jewish motives in modern Russian aphorisms / Еврейские мотивы в современной русской афористике
 7. PIOTR CZERWIŃSKI, MACIEJ WALCZAK
  Пища, еда и продукты питания у Шолома Алейхема и Федора Решетникова
  (Касриловка vs Подлиповцы) / Pokarm, jedzenie i produkty żywnościowe u Szołoma Alejchema i Fiodora Reszetnikowa (Kasrylewka vs Podlipniacy) / The food, eating and foodstuffs in stories by Sholem Aleichem and F.M. Reshetnikov (Kasrilovka vs Podlipovtsy)

  RECENZJE
 8. ANDRZEJ POLAK
  Oczami Europejczyka (J. Roth, Podróż do Rosji, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2019, 198 s.)
 9. AGATA RYBIŃSKA
  Cene u-rene (Яаков бен Ицхак Ашкенази, Цэна у-Рэна. Пять книг Торы с комментариями, Ber Boris Kotlerman (red.), Мосты культуры / Гешарим, Книжники, Москва–Иерусалим 2012–2015)

  LITTERARIA
 10. MARIAN KISIEL
  Almanach Tarcza
  (przełożył Marian Kisiel)

  SIERGIEJ BUŁGAKOW
  Syjon
  DMITRIJ MEREŻKOWSKI
  Kwestia żydowska jako rosyjska
  WIACZESŁAW IWANOW
  Z zagadnień ideologii kwestii żydowskiej

  WŁADIMIR SOŁOWJOW
  O nacjonalizmie
  JAN BAUDOUIN DE COURTENAY
  Szczególna „odpowiedzialność zbiorowa”
  ZINAIDA GIPPIUS
  On

„Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2)

Ukazał się drugi numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści

 1. ROMAN KATSMAN
  Realism–4.0: Israeli Russophone Literature Today / Realizm–4.0: literatura rosyjsko-izraelska dzisiaj / Реализм–4.0: Русско-израильская литература сегодня
 2. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Spisek i absurd. Obraz Żyda w literaturze rosyjskiego postmodernizmu / Conspiracy and absurdity. The image of a Jew in the literature of Russian postmodernism / Заговор и абсурд. Образ еврея в литературе российского постмодернизма
 3. PIOTR CZERWIŃSKI
  Семантика возвышения в еврейской традиции и русского представления (1) / Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego rosyjskie przedstawienie (1) / The semantics of raising of the Judaic tradition and Russian depiction (1)
 4. AGATA RYBIŃSKA
  Modlitewniki żydowskie w języku rosyjskim w XIX wieku — rekonesans badawczy (na podstawie kwerendy w Bibliotece Narodowej w Warszawie) / Jewish prayer books in Russian in the 19th century — research-reconnaissance (based on the research in the National Library in Warsaw) / Еврейские молитвенники на русском языке в XIX веке — обзор материала (ресурсы Национальной библиотеки в Варшаве
 5. MICHAELA WEISS
  Beyond Time and Continents: Irena Klepfisz’s Vision of Poland, America and the Space Between / Poza czasem i kontynentami: Ireny Klepfisz wizja Polski i Ameryki oraz przestrzeni między nimi / Между временем и континентами: Ирины Клепфиш взгляд на Польшу, Америку и пространство между ними
 6. ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA
  Podróż z Jakubem Frankiem — Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk / Journey with Jakub Frank — Jakub’s Books by Olga Tokarczuk / Путешествие с Иаковом Франком — Книги Иакова Ольги Токарчук
 7. MARTYNA DYMON
  Karnawalizacja świata w chełmskich opowieściach Menachema Kipnisa / World and Carnival in Menachem Kipnis’ Chełm Stories / Карнавализация изображенного мира в хелмских рассказах Менахема Кипниса

  RECENZJE
 8. BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK
  Życie woli barwy złamane i wielokropek. O zbiorze Z Rosji do Izraela. Opowiadania (Z Rosji do Izraela, wyb. i opr. M. Michalska-Suchanek, A. Lenart, „Śląsk”, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018, 192 s.)
 9. AGNIESZKA LENART
  Węzły pamięci. Rutka z będzińskiego getta (Zbigniew Białas, Rutka, Wydawnictwo MG, Kraków 2018, 128 s.)

  LITTERARIA
 10. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Jakov Szechter, czyli odrodzenie metafizyki
 11. ROMAN KATSMAN
  Полюбите слово. Беседа с Яковом Шехтером о книгах Второе пришествие кумранского учителя и Самоучитель каббалы.
 12. MARIAN KISIEL
  Georgij Fiedotow 1886–1951
 13. GEORGIJ FIEDOTOWNowe na stary temat. W stronę współczesnego ujęcia kwestii żydowskiej
  (przełożył Marian Kisiel)