Proces recenzyjny

Po przesłaniu tekstu przez Autora jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi.

Iudaica Russica w swojej działalności wydawniczej stanowczo przeciwdziała wszelkim przypadkom plagiatu. Iudaica Russica jest zobowiązana do zapobiegania plagiatom, w tym autoplagiatom.
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy korzystają z prac i/lub wkładu innych osób, należy je odpowiednio zacytować lub przytoczyć. Prace z wykrytymi plagiatami są automatycznie odrzucane, a autorzy są o tym informowani. Redakcja Iudaica Russica, przed rozpoczęciem procesu recenzji, skanuje teksty za pomocą systemu antyplagiatowego iThenticate.

Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i oryginalności). Tekst niespełniający wstępnych kryteriów może być odrzucony bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.
W szczególnych sytuacjach redakcja może skonsultować zgłoszony artykuł z wybranym członkiem Rady Naukowej.

Jeśli artykuł spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom (wskazanym przez redaktorów dokonujących wstępnej oceny artykułu).

Autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości i pozostają anonimowi w ciągu całego procesu recenzowania (double-blind review process).

Recenzenci zgłaszają opinie na temat ocenianego tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Możliwe są również sugestie poprawek.

W wypadku ocen sprzecznych redakcja może powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. Ostateczna decyzja, czy opublikować artykuł, zażądać poprawek, czy dokonać odrzucenia tekstu należy do redaktor naczelnej.

O wyniku postępowania recenzenckiego redakcja powiadamia Autora i przekazuje mu kopie recenzji. Autor jest zobowiązany we wskazanym terminie do ustosunkowania się do uwag recenzentów — przyjęcia ich lub przedstawienia adekwatnych kontrargumentów. Autorzy na tym etapie mają prawo do wycofania swojego tekstu.

Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia w ciągu 14 dni.


Formularz recenzji