«Iudaica Russica» 2021, nr 1 (6)

Вышел в свет шестой номер журнала „Iudaica Russica”.
PDF

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Okladka_IR_2021_nr_1_6-300x245.jpg
Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

 1. MARINA APTEKMAN
  To the Holy Land and Back: The Opposition of Two Zions in Russian-Jewish Literature of the 1930s / Do Ziemi Świętej i z powrotem: konflikt „dwóch Syjonów” w literaturze rosyjsko-żydowskiej lat 30. XX wieku / В святую землю и обратно: конфликт «двух Сионов» в русско-еврейской
  литературе 1930–ых годов
 2. VLADIMIR KHAZAN
  «Наше дело нажимать, не давать успокоиться, продолжать бескомпромиссную борьбу против
  существующего зла». Переписка Юлия Марголина и Марка Вишняка. Часть 1 / „Nasze zadanie polega na wywieraniu presji, wywoływaniu stałego niepokoju, na ciągłej bezkompromisowej walce ze złem”. Korespondencja Julija Margolina z Markiem Wiszniakiem. Część 1 / “Our object is to press,
  not to let you relax, continue the uncompromising fightagainst existing evil”. Correspondence between Yuliy Margolin and Mark Vishniak. Part 1
 3. DENNIS SOBOLEV
  Репрезентации и попытки осмысления Холокоста в романах братьев Стругацких среднего периода / Reprezentacje i próby interpretacji Holokaustu w powieściach braci Strugackich środkowego okresu / The Representations and Reassessment of the Holocaust in the Novels by the
  Strugatsky Brothers from the Middle Period
 4. MACIEJ WALCZAK
  Семья и семейные отношения у Шолом-Алейхема и Федора Решетникова (Касриловка vs Подлиповцы) / Rodzina i relacje rodzinne u Szolema Alejchema i Fiodora Reszetnikowa (Касриловка vs
  Подлиповцы) / The family and the family relations in the works of Scholem Aleichem and Fyodor Reshetnikov (Kasrilovka vs The Podlipnayans)
 5. OKSANA MAŁYSA
  Игровые мотивы в Кулинарном мидраше Aлександра Oкуня и Игоря Губермана / Motywy gry w Kulinarnym midraszu Aleksandra Okunia i Igora Gubermana / Game motives in Culinary midrash by Alexander Okun and Igor Guberman
 6. ROMAN KATSMAN
  The Problem of Sincerity and Insincerity in Literature / Zagadnienie szczerości i nieszczerości w literaturze / Проблема искренности и неискренности в литературе
 7. FRANCE GRENAUDIER-KLIJN
  The post-shoah fiction of Anna Langfus (1920–1966): reader’s positioning and empathic unsettlement / Postholokaustowa twórczość Anny Langfus (1920–1966): pozycjonowanie czytelnika i empatyczny niepokój / Постхолокостное творчество Aнны Лангфус (1920–1966): позиционирование
  читателя и эмпатическое беспокойствие


  RECENZJE
 8. ANDRZEJ POLAK
  W głąb, po śladach przeszłości (K. Petrowska, Może Estera, przeł. U. Poprawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015)


  LITTERARIA
 9. WASILIJ ROZANOW
  Europa i Żydzi (wprowadzenie i przekład Marian Kisiel)