„Iudaica Russica” 2020, nr 2 (5)

PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

 1. ROMAN KATSMAN
  The Hebrew Poetry of the Younger Generation of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel.
  Part 2: Yael Tomashov, Rita Kogan (the beginning was published in the previous issue) / Hebrajska poezja młodego pokolenia repatriantów z byłego Związku Sowieckiego w Izraelu. Część druga:
  Yael Tomashov, Rita Kogan / Ивритская поэзия молодого поколения выходцев из бывшего Советского Союза в Израиле. Часть 2: Яэль Томашов, Рита Коган
 2. ELEONORA SHAFRANSKAYA
  Этническая травестия в романе Давида Маркиша Белый круг / Trawestacja etniczna w powieści Dawida Markisza Biały krąg (Белый круг) / Ethnic travesty in David Markish’s novel The White Circle
 3. KAROLINA KRASUSKA
  Metageographical Style: Post-Soviet Space and Jewishness in Anya Ulinich’s Petropolis / Metageograficzny styl: poradziecka przestrzeń i żydowskość w Petropolis Anji Ulinich / Метагеографический стиль: постсоветское пространство и еврейство в Петрополисе Ани Улинич
 4. RINA LAPIDUS
  Iosif Utkin: Jewish Poet and Fighter for Soviet Motherland / Iosif Utkin: poeta żydowski i obrońca sowieckiej ojczyzny / Иосиф Уткин: еврейский поэт и борец за советскую родину
 5. KONRAD WOJTYŁA
  Wojaczek – Cwietajewa. Przeklęte pokrewieństwo / Wojaczek – Cwietajewa. Cursed propinquity / Воячек – Цветаева. Проклятое родство
 6. BATIA VALDMAN
  Переводы польских писателей в русско-еврейской периодике второй половины XIX века / Tłumaczenia polskich pisarzy w czasopismach rosyjsko-żydowskich w drugiej połowie XIX wieku / Translations of Polish writers’ literary works in the Russian-Jewish journals from the second half of
  the 19th century.
 7. MARTA ZAJĄC
  Zuzanna Ginczanka: krytyka, poezja, życie. O tym, jak otwierają się znaki / Zuzanna Ginczanka: criticism, poetry, life. Around semiotic openings / Зузанна Гинчанка: критика, поэзия, жизнь. О том, как открываются знаки
 8. OKSANA VAKHROMEEVA
  «Глубоко-гуманное влияние педагога Виктора Острогорского». Oбраз Шейлока Ивана Гревса по Венецианскому купцу Уильяма Шекспира / „Wpływ humanisty-pedagoga Wiktora Ostrogorskiego”. Obraz Shylocka u Iwana Griewsa na podstawie Kupca weneckiego Williama Szekspira / “Deeply humane influence of the teacher Viktor Ostrogorsky”. Ivan Greavs’ image of
  Shylock based on The Merchant of Venice by William Shakespeare

RECENZJE

 1. ГУЛЬЧИРА ГАРИПОВА
  Этнософия Другого как проблема современной русской литературы в научно-образовательной парадигме постколониального мира (Э.Ф. Шафранская, Современная русская литература: иноэтнокультурная проблематика, Издательство Юрайт, Москва 2020)
 2. ROMAN KATSMAN
  Размышления о поэзии и времени (Д. Соболев, Через, Геликон Плюс, С.-Петербург 2020)

LITTERARIA

 1. MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK
  Беседа с Анной Файн
 2. ANNA FEIN
  Niebiański Safed
  (przełożyła Alicja Mrózek)
 3. ZINAIDA GIPPIUS
  Antysemityzm?
  (wprowadzenie i przekład Marian Kisiel)