Proces recenzyjny

Po przesłaniu tekstu przez Autora jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi.

Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i oryginalności). Tekst niespełniający wstępnych kryteriów może być odrzucony bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.
W szczególnych sytuacjach redakcja może skonsultować zgłoszony artykuł z wybranym członkiem Rady Naukowej.

Jeśli artykuł spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom (wskazanym przez redaktorów dokonujących wstępnej oceny artykułu).

Autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości i pozostają anonimowi w ciągu całego procesu recenzowania (double-blind review process).

Recenzenci zgłaszają opinie na temat ocenianego tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Możliwe są również sugestie poprawek.

W wypadku ocen sprzecznych redakcja może powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. Ostateczna decyzja, czy opublikować artykuł, zażądać poprawek, czy dokonać odrzucenia tekstu należy do redaktor naczelnej.

O wyniku postępowania recenzenckiego redakcja powiadamia Autora i przekazuje mu kopie recenzji. Autor jest zobowiązany we wskazanym terminie do ustosunkowania się do uwag recenzentów — przyjęcia ich lub przedstawienia adekwatnych kontrargumentów. Autorzy na tym etapie mają prawo do wycofania swojego tekstu.

Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia w ciągu 14 dni.


Formularz recenzji