Proces recenzyjny

Po przesłaniu tekstu przez Autora jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi.

Następnie artykuł jest analizowany przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i oryginalności). Tekst niespełniający wstępnych kryteriów może być odrzucony bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.
W szczególnych sytuacjach redakcja może skonsultować zgłoszony artykuł z wybranym członkiem Rady Naukowej.

Jeśli artykuł spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom (wskazanym przez redaktorów dokonujących wstępnej oceny artykułu).

Autor artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości i pozostają anonimowi w ciągu całego procesu recenzowania (double-blind review process).

Recenzenci zgłaszają opinie na temat ocenianego tekstu z rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Możliwe są również sugestie poprawek.

W wypadku ocen sprzecznych redakcja może powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. Ostateczna decyzja, czy opublikować artykuł, zażądać poprawek, czy dokonać odrzucenia tekstu należy do redaktor naczelnej.

O wyniku postępowania recenzenckiego redakcja powiadamia Autora i przekazuje mu kopie recenzji. Autor jest zobowiązany we wskazanym terminie do ustosunkowania się do uwag recenzentów — przyjęcia ich lub przedstawienia adekwatnych kontrargumentów. Autorzy na tym etapie mają prawo do wycofania swojego tekstu.

Przyjmując uwagi recenzentów, Autorzy są zobligowani do ich naniesienia w ciągu 14 dni.

Lista wszystkich recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.


Formularz recenzji

Wykaz recenzentów

Lista recenzentów — rok 2020

Valentina Brio The Hebrew University of Jerusalem (Izrael)
Marcin Cybulski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artur Czapiga Uniwersytet Rzeszowski
Ilona Dobosiewicz Uniwersytet Opolski
Katarzyna Jastrzębska Uniwersytet Jagielloński
Wiesław Krajka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rina Lapidus Bar Ilan University (Izrael)
Maria Mocarz-Kleindienst Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zdeřka Nedomová Ostravská univerzita v Ostravě (Czechy)
Magdalena Rabizo-Birek Uniwersytet Rzeszowski
Dennis Sobolev University of Haifa (Izrael)
Jadwiga Stawnicka Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Beata Waligórska-Olejniczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jarosław Wierzbiński Uniwersytet Łódzki
Jacek Wiśniewski Uniwersytet Warszawski
Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Lista recenzentów — rok 2019

Monika Adamczyk-Garbowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Roman Katsman Bar-Ilan University (Izrael)
Izabella Malej Uniwersytet Wrocławski
Alicja Maślak-Maciejewska Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Magdalena Ruta Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Eleonora Szafrańska Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny (Rosja)
Maciej Tramer Uniwersytet Śląski
Maria Wojtak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marta Zając Uniwersytet Śląski
Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Piotr Fast Uniwersytet Śląski
Lara Sinielnikowa
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Rosja)
Aleksandra Ponomariewa Южный Федеральный университет в Ростове-на-Дону (Rosja)
Witold Kowalczyk prof. emerytowany Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Katarzyna Jastrzębska Uniwersytet Jagielloński
Anna Polakowska  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Lista recenzentów — rok 2018

Małgorzata Dubrowska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Roman Katsman Bar-Ilan University (Izrael)
Paweł Sarna Uniwersytet Śląski
Anna Skotnicka-Maj Uniwersytet Jagielloński
Jacek Surzyn Uniwersytet Śląski
Justyna Tymieniecka-Suchanek Uniwersytet Śląski
Beata Waligórska-Olejniczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II