„Iudaica Russica” 2021, nr 2 (7)

Ukazał się siódmy numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

 1. AGNIESZKA MATUSIAK
  Holokaust: rewitalizacja ukraińskiej pamięci? W osiemdziesiątą rocznicę wydarzeń w Babim Jarze / Holocaust: revitalizing Ukrainian memory? On the 80th anniversary of the events in Babi Yar / Холокост: ревитализация украинской памяти? К 80–летию событий в Бабьем Яру
 2. VLADIMIR KHAZAN
  «Наше дело нажимать, не давать успокоиться, продолжать бескомпромиссную борьбу против существующего зла». Переписка Юлия Марголина и Марка Вишняка. Часть 2 / „Nasze zadanie polega na wywieraniu presji, wywoływaniu stałego niepokoju, na ciągłej bezkompromisowej walce ze złem”. Korespondencja Julija Margolina z Markiem Wiszniakiem. Część 2 / “Our object is to press, not to let you relax, continue the uncompromising fightagainst existing evil”. Correspondence between Yuliy Margolin and Mark Vishniak. Second part
 3. RINA LAPIDUS
  Signs that Give a Premonition of the Future in Jewish Tragedies in Europe and Soviet Union in the 20th Century / Znaki przepowiadające przyszłość w europejskich i radzieckich tragediach żydowskich ubiegłego stulecia / Знаки предсказывающие будущее в европейских и советских еврейских трагедиях прошлого века
 4. MARINA APTEKMAN
  Does the Ideology of the Melting Pot Have a Future? Russian American and Russian Israeli Fiction of the 21st Century: Comparative Analysis / Czy koncepcja „tygla narodów” ma przyszłość? Proza rosyjsko-amerykańska i rosyjsko-izraelska XXI stulecia: analiza porównawcza / Есть ли будущее у идеoлогии «плавильного котла»? Русско-американская и русско-израильская проза XXI века: сравнительный анализ
 5. ALEX MOSHKIN
  Screening the Conflict, Reaping the Benefits: Yana’s Friends and the Politics of Representation of Russian-Speaking Jews in Israeli Cinema / Pożytek z konfliktu: Przyjaciele Jany wobec polityki (samo)reprezentacji Żydów radzieckich w kinie izraelskim / Конфликт как выгода: Друзья Яны и политика (само)репрезентации советских евреев в израильском кино
 6. KRZYSZTOF KROSNY
  Wzajemne przenikanie się dialektyki historii Żydów Szymona Dubnowa i dialektyki rewolucji Nikołaja Bierdiajewa / The intertwining of the dialectic of Jewish history by Simon Dubnow and the dialectic of revolution by Nikolai Berdyaev / Взаимопроникновение диалектики истории евреев Семёна Дубнова и диалектики революции Николая Бердяева


  RECENZJE
 7. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Wymiary emigracji — Rosja, Europa, Izrael (Eretz-Israel and the Russian Émigrés in Europe: Contacts, Connections, Communications, Interactions (1919–1939) pod redakcją V. Khazana, The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem 2019)
 8. MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK
  „Z odmętów literatury wyprowadzeni na powierzchnię” (M. Kisiel, Splot, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021)

  LITTERARIA
 9. Maksym Gorki
  O Żydach
  (wprowadzenie i przekład Marian Kisiel)