Cele i zakres

Iudaica Russica jest recenzowanym, międzynarodowym, multidyscyplinarnym czasopismem poświęconym literaturze i kulturze żydowskiej, a w szczególności kulturze „rosyjskiego Izraela” i literaturze rosyjsko-izraelskiej.
Czasopismo stanowi forum dla naukowców i profesjonalistów do dzielenia się osiągnięciami naukowymi w tej dziedzinie. Jego celem jest wspieranie wymiany poglądów na temat literatury, kultury i tożsamości powstających na styku kultur, omawianie zjawisk związanych z migracjami ludności, charakterystycznymi dla współczesnej kultury, a także stymulowanie badań i dalszego rozwoju naukowego.

Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
Liczba punktów MNiSW – 20
Częstotliwość publikacji — półrocznik, pierwszy numer – do 30 czerwca, drugi numer – do 31 grudnia
Czasopismo ukazuje się w formie papierowej i w formie elektronicznej
Wszystkie artykuły w czasopiśmie Iudaica Russica udostępniane są bezpłatnie, w otwartym dostępie

Iudaica Russica jest indeksowana w następujących bazach:
ERIH PLUS
DOAJ
WorldCat
Biblioteka Narodowa (National Library of Poland)
NUKAT (Union Catalog of Polish Research Libraries)
CEEOL
CEJSH

W ciągu ostatnich dwóch wieków miało miejsce kilka fal masowych wyjazdów rosyjskich Żydów z Rosji. Ludność pochodzenia żydowskiego stanowiła osiemdziesiąt procent emigrantów, którzy w latach 1971–1986 opuścili Związek Sowiecki. Po roku 1990 (masowa alija 1990–1991) z Rosji wyjechało pokolenie „szestidiesiatników”, głównie intelektualistów i ludzi kultury. Wśród wybitnych twórców rosyjskojęzycznych XX wieku, którzy zamieszkali na Zachodzie lub w Izraelu są Fryderyk Gorensztejn, Siergiej Dowłatow, Wasilij Aksionow, Władimir Wojnowicz, Zinowij Zinik, Grigorij Kanowicz, Igor Guberman, Dina Rubina, Jefim Etkind i wielu innych. Obecnie w Izraelu niezwykle dynamicznie rozwija się rosyjskojęzyczna twórczość literacka pokolenia urodzonego w latach 70.

Ważny wpływ na kształt „rosyjskiego Izraela” ma przywiązanie do tradycji, kultury i języka kraju pochodzenia (Rosji), a także charakter i ewolucja procesów aklimatyzacyjnych. Rosyjskojęzyczne życie literackie w Izraelu, biorąc pod uwagę zarówno liczebność jego przedstawicieli, jak i wartość interpretacyjną pisanych przez nich tekstów, stanowi istotną część kultury rosyjskiej. Tematyka ta niestety traktowana jest w polskiej rusycystyce marginalnie. Nie ma zwartych opracowań, opisujących rozmiary i złożoność zjawiska, a przede wszystkim brakuje forum, na którym owe zagadnienia byłyby podejmowane. Lukę tę, mamy nadzieję, wypełni czasopismo Iudaica Russica.

W czasopiśmie podejmowana jest tematyka najnowszej literatury rosyjsko-izraelskiej — jej ewolucji, obecnego miejsca, roli i statusu, jej odmian, charakteru oraz poetyki. Na łamach czasopisma Iudaica Russica obecne są również badania dotyczące tematyki żydowskiej (motywów żydowskich) w twórczości rosyjskich klasyków (choćby Aleksandra Puszkina, Nikołaja Gogola, Iwana Turgieniewa, Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa), a zwłaszcza twórców późniejszej epoki, zwłaszcza tych o żydowskich korzeniach (jak Osip Mandelsztam, Izaak Babel, Ilia Erenburg, Eduard Bagricki, Josif Utkin, Naum Korżawin, Borys Słucki czy Anatolij Rybakow).

Zapraszamy również do publikowania tekstów poświęconych bardziej szeroko pojętej tematyce rosyjskich Żydów.

W czasopiśmie Iudaica Russica obok artykułów naukowych publikowane są recenzje naukowe, omówienia, sprawozdania, ale także przekłady dzieł (lub ich fragmentów) rosyjskojęzycznych żydowskich twórców lub przekłady znaczących rosyjskojęzycznych tekstów (esejów, szkiców) poświęconych tematyce żydowskiej.

Języki czasopisma — polski, rosyjski, angielski.
Przyjmowane są artykuły nigdzie dotąd nie publikowane.
Objętość artykułów — do 25 tys. znaków (ze spacjami)
Wszystkie artykuły recenzowane są (anonimowo) przez dwóch recenzentów.

Redakcja stosuje politykę przejrzystości w zakresie wkładu w powstanie publikacji (finansowego, technicznego i in.).
Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń, że składany do druku manuskrypt jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W wypadku współautorstwa konieczne jest wymienienie wszystkich autorów i instytucji (financial disclosure), które przyczyniły się do powstania artykułu wraz z określeniem ich indywidualnego wkładu w przygotowanie manuskryptu, jego koncepcji, metodologii i najważniejszych założeń. Podstawowa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na autorze zgłaszającym manuskrypt do druku i składającym stosowne oświadczenia.

Czytelnicy mogą korzystać z naszych tekstów na stronie i w bazach na zasadzie licencji CC BY.

Autorzy nie ponoszą kosztów zgłoszenia tekstów, ich recenzji i przygotowania do druku.

Autorzy zamieszczający swoje teksty w czasopiśmie Iudaica Russica zachowują pełnię praw autorskich i publikacyjnych. Wyrażają jedynie zgodę na jednorazową publikację i umieszczenie pracy na stronie pisma i w bazach danych.