„Iudaica Russica” 2020, nr 1 (4)

Вышел в свет четвертый номер журнала «Iudaica Russica».
PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

 1. LARISA FIALKOVA
  Литературная Хайфа Дениса Соболева на перекрестке времен, культур и жанров / Literacka Hajfa Dennisa Soboleva na styku czasów, kultur i gatunków / Dennis Sobolev’s Literary Haifa on the Crossroads of Times, Cultures and Genres
 2. ROMAN KATSMAN
  The Hebrew Poetry of the Younger Generation of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Part 1: Alex Rif, Nadia-Adina Rose. Hebrajska poezja młodego pokolenia repatriantów z byłego Związku Sowieckiego w Izraelu. Część 1: Alex Rif, Nadia-Adina Rose / Ивритская поэзия молодого поколения выходцев из бывшего Советского Союза в Израиле. Часть 1: Алекс Риф, Надя-Адина Роз
 3. ELEONORA SHAFRANSKAYA
  Поиск дома и «собачий» топоним в прозе Дины Рубиной / Poszukiwanie domu i „psi” toponim w prozie Diny Rubiny / Search for a house and the ‘dog’ toponym in Dina Rubina’s prose
 4. EWA BORKOWSKA
  Wielogłosowość i milczenie w poetyce żydowskiej — ,,gdy ciało staje się słowem”: kilka uwag o poezji Zuzanny Ginczanki / Polyphony and Silence in a Jewish Poetics — when the ‘flesh was made word’ — some remarks about Zuzanna Ginczanka’s Poetry / Многоголосие и молчание в еврейской поэтике — «когда тело становится словом»: некоторые замечания о поэзии Зузанны Гинчанки
 5. MACIEJ WALCZAK
  Imiona pochodzenia hebrajskiego w rosyjskich i polskich przysłowiach i powiedzeniach / The given (first) names of the Hebrew origin in the Russian and Polish proverbs and sayings / Личные имена древнееврейского происхождения в русских и польских пословицах и поговорках
 6. GUSTAW MICHAŁ AKARTEL
  Słów kilka o przywilejach Karaimów na ziemiach polskich / A few words on the privileges of Karaites in polish lands / Несколько слов о привилегиях караимов на польских землях
 7. ANDRZEJ WICHER
  The anti-Jewish Prejudice in Christopher Marlowe’s Jew of Malta, William Shakespeare’s Merchant of Venice and Geoffrey Chaucer’s Prioress’s Tale / Formy anty-żydowskiego uprzedzenia w Żydzie maltańskim Krzysztofa Marlowe’a, Kupcu weneckim Williama Szekspira i Opowieści Przeoryszy Geoffreya Chaucera / Формы антиеврейских предрассудков в Мальтийском еврее Кристофера Марло, Венецианском купце Уильяма Шекспира и Рассказе Второй монахини Джеффри Чосера


  RECENZJE
 8. AGATA RYBIŃSKA
  Kobieca poezja w jidysz (Joanna Lisek, Kol isze — głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939), Pogranicze, Sejny 2018, 715 s.)

  IN MEMORIAM
 9. ROMAN KATSMAN
  Михаил Юдсон. Еврейский писатель XXI века
 10. ЯКОВ ШЕХТЕР
  Мой Юдсон


  LITTERARIA
 11. SIERGIEJ LOZOW
  Idea narodowa a chrześcijaństwo. Esej w dwóch częściach (wprowadzenie i przekład M. Kisiel)